วิธีการสั่งซื้อสินค้า  
 
 
PROMOTION
 
 

เข็มและกระบอกฉีดมินิไมโครชิฟ (รุ่นใหม่)

ไมโครชิพจะบรรจุรหัส หมายเลขที่ใช้กันทั่วโลก โดยไม่มีการซํ้าเลขหมาย มีวัตถุประสงค์ คือ การทำหมายเลขประจำตัวสัตว์ ในระบบที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก และป้องกันการทำซํ้าหรือปลอมหมายเลขได้ เพื่อการระบุตัวตนของสัตว์ตัวนั้นๆหากมีการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือ จากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง